nijverdal

Nijverdal - Als onderdeel van het Masterplan voor het centrum van Nijverdal wordt met ingang van 1 januari 2017 de huidige reclamebelasting vervangen door een nieuwe, uitgebreidere, reclamebelasting in het Nijverdalse centrum. Een deel van de reclamebelastingopbrengsten gaat als subsidie aan de Stichting Promotie Nijverdal (SPN). Een ander deel van de belastingopbrengsten investeert de gemeente in het Masterplan. Dit is een gezamenlijk voorstel van de gemeente Hellendoorn en de ondernemersvereniging Op Naar Nijverdal. De raad buigt zich er op 20 december over.

"Het bruisender en aantrekkelijker maken van het centrum van Nijverdal, dat is waarvoor we dit allemaal doen", zegt wethouder Jelle Beintema van financiën en detailhandel. "En het mooie is natuurlijk, dat we hierin samen optrekken met de ondernemersvereniging, die een grote inbreng heeft gehad in dit plan."

Leuke activiteiten én investeren in het centrum
Tot nu toe wordt er jaarlijks al reclamebelasting geïnd, die vervolgens aan SPN wordt doorgesluisd. De stichting besteedt dat subsidiegeld aan allerlei leuke en aantrekkelijke activiteiten en voorzieningen om het centrum aantrekkelijk te verlevendigen, zoals de Nachtmarkt. Deze belasting wordt geïnd in een beperkt deel van het centrum, maar wordt vanaf 1 januari uitgebreid tot het hele centrum, waardoor de opbrengst hoger wordt. De totale opbrengst wordt geraamd op netto 93.000 euro, waarvan 55.000 euro als subsidie naar de SPN gaat voor activiteiten in het gebied en 38.000 euro door de gemeente besteed wordt aan de uitvoering van het Masterplan. Doel van het Masterplan is het hele centrum een fikse impuls te geven, door onder andere een mooiere inrichting van de Grotestraat.

Deze belasting wordt in principe de komende tien jaar geheven; de verdeelsleutel is tot stand gekomen in overleg met de ondernemersvereniging.

Financiering Masterplan
Het 'Masterplan Centrum Nijverdal' is tot stand gekomen in een proces van co-creatie tussen gemeente en ondernemers, vastgoedeigenaren, en inwoners. Het bestaat uit een totaalpakket van onderling samenhangende maatregelen die tot doel hebben het centrum aantrekkelijker bruisender en commercieel gezonder te maken. Het bestaat uit de herinrichting van de openbare ruimte en Grotestraat, de aanpak van leegstand, een marketingstrategie, nieuw parkeerbeleid in het centrum, commerciële presentatie en profilering en een vastgoedstrategie.

Convenant en Plan B
Om dit hele plan uit te voeren, hebben de ondernemersvereniging 'Op Naar Nijverdal' en de gemeente, vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid, een convenant gesloten. De gemeente betaalt een substantieel deel van de uitvoeringskosten van het Masterplan. Maar ook de ondernemers willen vanuit hun verantwoordelijkheid een financiële bijdrage leveren aan de versterking van de commerciële positie van het centrumgebied.

Dat zou in eerste instantie gebeuren via het instellen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). De daarvoor benodigde 2/3 meerderheid onder vastgoedeigenaren in het centrum werd in het voorjaar net niet gehaald. Om toch hun bijdrage te kunnen leveren heeft Op naar Nijverdal een “plan B” ingediend, dat wil zeggen een alternatief plan voor de manier waarop de ondernemers hun financiële bijdrage leveren. Dat voorstel wordt 12 december besproken in een gecombineerde vergadering van de commissies Grondgebied en ABZM (Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen) en op 20 december in de raadsvergadering.

(foto: TML makelaars)