binnenstad hoogeveen

Hoogeveen - Ruim acht jaar geleden presenteerde Hoogeveen een ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum. In de jaren erna is er veel geïnvesteerd en gepresteerd. Het centrum van Hoogeveen is onder andere uitgeroepen tot Beste binnenstad van Nederland, gebieden in het centrum zijn opgeknapt en er wordt intensief samengewerkt met Stichting Centrummanagement en andere partijen binnen het centrum.

De tijd heeft niet stil gestaan. In de retailwereld is er na 2008 veel veranderd. De consument komt niet meer puur naar een centrum om te winkelen, de consument wil meer: beleving en vermaak. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: "Neem daarbij de omzetdaling voor ondernemers mede als gevolg van de wereldwijde crisis, de toename van het online winkelen, het veranderd winkelgedrag van de consument en de toename van leegstaande panden in het centrum en je komt al snel tot de conclusie dat onze ontwikkelingsvisie uit 2008 op een aantal onderdelen vernieuwd moest worden." Samen met betrokkenen in het stadscentrum zijn de veranderingen de afgelopen tijd in kaart gebracht. Het resultaat hiervan is een geactualiseerde ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum van Hoogeveen.

Opgave voor Hoogeveen
"We willen meer consumenten, hogere omzetcijfers en minder (geen) leegstand in het centrum. Om dit voor elkaar te krijgen zetten we de komende jaren in op het indikken (kleiner maken) van het centrum, voegen we meer sfeer, beleving en vermaak toe aan het centrum en zetten we meer in op promotie en marketing van het centrum" aldus wethouder Anno Wietze Hiemstra en Kees Raven, voorzitter van de Stichting Centrummanagement.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de visie stadscentrum uit 2008 luiden als volgt:

  • Het kernwinkelgebied (Hoofdstraat) blijft bestaan en de aanloopgebieden (zoals de Schutstraat en Het Haagje) worden kleiner;
  • De Tamboerpassage valt buiten het toekomstige winkelgebied. In overleg met de Vereniging van Eigenaren en de Stichting Centrummanagement wordt De Tamboerpassage in een gezamenlijk traject herontwikkeld;
  • Beleving en gezelligheid in Hoofdstraat brengen door het aantrekkelijk inrichten van de pleinen;
  • Tweede parkeergarage op het Raadhuisplein vervalt;
  • Parkeerterreinen Bilderdijkplein, Nicolaas Beetsplein en Van Echtenplein niet bebouwen maar herinrichten;
  • Inrichting van het openbaar gebied, nieuwe winkelconcepten en de marketing moet aansluiten bij de bezoekers van het centrum (met name jonge gezinnen);
  • Aanbod van cultuur, evenementen, horeca en detailhandel moet aansluiten bij het DNA van de consument;
  • Water speelt een nog belangrijkere rol door de verandering van het klimaat;
  • Aantrekkelijk wonen in het centrum, ook voor jonge gezinnen.

De gemeente gaat een krachtigere regie voeren op de ontwikkelingen en het uitvoeringstempo gaat drastisch omhoog. De totale kosten voor het uitvoeren van de visie zijn geraamd op circa twaalf miljoen euro. College en gemeenteraad nemen dit mee bij de behandeling van de Programmabegroting 2018-2022. De provincie Drenthe levert een bijdrage van twee miljoen euro (vanuit het Binnenstadfonds).

Ter inzage
De concept visie voor het stadscentrum is de basis voor een uitvoeringsagenda voor de korte en middellange termijn. De visie ligt ter inzage van 2 februari tot en met 16 maart. Iedereen kan hierop reageren. Na de inzagetermijn worden eventuele inspraakreacties verwerkt in de visie. Besluitvorming in de gemeenteraad vindt daarna plaats in mei.

Bekijk hier de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum actualisatie 2017 van Hoogeveen.

(foto: Gemeente Hoogeveen)